Algemene verkoopsvoorwaarden

De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs als ze franco verzonden worden. De leveringen worden onwraakbaar beschouwd als zijnde overeenkomstig de bestelling, wanneer de klant zijn klacht niet binnen de acht dagen na de levering schriftelijk aan de firma gericht heeft. Eenmaal dat deze termijn overschreden is, zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.

De verkoper waarborgt verborgen gebreken van de goederen, gedurende een periode van 6 maanden gaande vanaf de levering.
De waarborg treft uitsluitend de vervanging van de goederen die een mogelijk gebrek vertonen, namelijk met uitsluiting van elke schadevergoeding, en van elke verantwoordelijkheid tegenover welke derde ook. De leveringstermijnen zijn vermeld ter informatie en binden de firma Deprophar niet.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Elsene, behalve uitdrukkelijke wijziging op voorzijde. Iedere niet geregelde som op termijn draagt in volle recht en zonder waarschuwing een achterstallige intrest overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 “betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties”. In dat zelfde geval zal een schadeloosstelling overeenkomstig artikel 6 van dezelfde wet zonder aanmaning aangerekend worden die niet onder 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 37,00 en zal berekend worden. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht te Elsene bevoegd.

Bescherming van persoonsgegevens